امداد خودرو تیمورلو | حمل بر تیمورلو|خودروبر تیمورلو  امداد خودرو تیمورلو (حمل خودرو تیمورلو) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی...