امداد خودرو صادقیه | حمل بر صادقیه | خودروبر صادقیه  امداد خودرو صادقیه (حمل خودرو صادقیه) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که...