امداد خودرو امامزاده هاشم|حمل بر امامزاده هاشم|خودروبر امامزاده هاشم  امداد خودرو امامزاده هاشم (حمل خودرو امامزاده هاشم) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود...