عملکرد پیستون پیستون قطعه ای استوانه ای است که به شاتون متصل می شود و در انواع موتور احتراقی وجود دارد که از طریق جریان رفت و برگشت در سیلندر عمل می کند. این...