امداد خودرو گلسار |حمل بر گلسار|خودرو بر گلسار  امداد خودرو کرج (حمل خودرو گلسار) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه...