امداد خودرو چندار |حمل بر چندار|خودرو بر چندار  امداد خودرو کرج (حمل خودرو چندار) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه...