نگه داری خودرو در فصل زمستان در زمستان افت شدید دما در برخی مناطق، شرایط را برای حفظ و نگهداری از خودروها دشوارتر می کند. فرقی ندارد که در این روز های سرد، خودرو...