امداد خودرو زرنق | حمل بر زرنق | خودروبر زرنق  امداد خودرو زرنق (حمل خودرو زرنق) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که...