تماس فوری اشتباهاتی که گیربکس  اتوماتیک خودرو را نابود می کند اختراع گیربکس اتوماتیک یکی از بزرگترین دستاوردها در صنعت خودرو به حساب می‌ آید. رانندگی با خودرو دنده اتوماتیک بسیار راحت و ایمن...