امداد خودرو رجایی شهر|حمل بر رجایی شهر|خودرو بر رجایی شهر  امداد خودرو کرج (حمل خودرو رجایی شهر) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود...