حمل و نقل ماشین با قطار: گاها پیش می آید که میخواهیم به دلایل مختلفی از جمله نقل مکان به شهری دیگر و یا حتی خرید خودرویی، از شهری به شهری دیگر انتقال دهیم...