امداد خودرو الموت |حمل بر الموت |  امداد خودرو کرج (حمل خودرو الموت در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه...