توصیه‌هایی برای حمل خودرو آسیب دیده حمل خودرو آسیب دیده : یکی از اصلی‌ترین انواع خدمات امدادی به یک خودرو آسیب دیده، حمل و انتقال آن به نزدیک‌ترین نمایندگی مجاز است. اتفاقی که بسیاری...