وقتی دچار سانحه رانندگی می شوید، کاملاً طبیعی است که متزلزل شوید و استرس بگیرید. در آن لحظه، احتمال اینکه سردرگم شوید طبیعی است اما مجبورید خود را با موقعیت فعلی پیش آمده متمرکز...