امداد خودرو 45 متری|حمل بر 45 متری|خودرو بر 45 متری  امداد خودرو کرج (حمل خودرو 45 متری) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود...