امداد خودرو هشتگرد|حمل بر هشتگرد |خودرو بر هشتگرد  امداد خودرو کرج (حمل خودرو هشتگرد) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه...