امداد خودرو اتوبان غدیر|حمل بر اتوبان غدیر|خودرو بر اتوبان غدیر  امداد خودرو کرج (حمل خودرو اتوبان غدیر) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود...