امداد خودرو بخشایش | حمل بر بخشایش | خودروبر بخشایش  امداد خودرو بخشایش (حمل خودرو بخشایش) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان...